ما به منظور حصول اطمینان از تولید قطعات بدون عیب از تکنیک های مختلفی استفاده می کنیم. لذا قطعات سالم را در مرحله اول و قبل از تولید انبوه بدست می آوریم. انجام تست های متوالی ما را از ثبوت مشخصه های کیفی در طی تولید انبوه نیز مطمئن می سازد. برای قطعات حساس خودرو از تست 100% ذرات مغناطیسی به منظور ترک یابی مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت ایران خودرو به عنوان مشتری اصلی ما به طور دایم ارزیابی کننده سیستم تضمین کیفیت ما می باشد. جهت برآوردن احتیاجات در تداوم بهبود کیفیت و اطمینان از رضایت مشتری، شرکت IMQ تائید کننده شرکت با اعطای گواهی ISOTS در سال 2011 بوده است.

   
All Right Reserved :