بیلتها برای عملیات فورج در کوره های القایی که به منظور حداقل کردن پوسته های اکسیدی over heating در دمای بهینه کار می کنند، پیش گرم شده و به این شکل از حصول خصوصیات مکانیکی بهینه اطمینان حاصل می گردد. علاوه بر بازرسی حین تولید که جهت شناسایی عیوب صورت می گیرد، در نهایت بر روی کلیه قطعات بازرسی چشمی نیز انجام خواهد شد. قطعات فورج تائید شده به روش مناسب خود عملیات حرارتی می شود.
IFCO با توجه به دارا بودن امکانات عملیات حرارتی در واحد های خود می تواند قابلیت کنترلی مناسبی را بر روی این فرایند داشته باشد.
تجهیزات در اختیار شامل کوره های سوخت فسیلی و الکتریکی از نوع
baich و کوره های مداوم الکتریکی می باشند. که این به منظور انجام سیکلهای عملیات حرارتی آنیل-نرماله، سخت کاری و برگشت، آنیل و ایزونرمال و... می باشد.
انجام عملیات کنترل دمایی دقیق و نظارت بر فرایند به کمک ثبت دمایی، از یکنواختی خصوصیات درهنگام ارزیابی خصوصیات متالوژیکی بر روی نمونه اطمینان ایجاد می کند.

   
All Right Reserved :